Προετοιμασία υλοποίησης

Θα ήθελα να ξεκινήσω δημιουργώντας ένα project plan το οποίο θα καλύπτει τους στόχους και τους σταθμούς του project αυτού, τον χρονοπρογραμματισμό των δραστηριοτήτων μας καθώς επίσης και τον καθορισμό του προϋπολογισμού μας.

Προκειμένου να διατηρηθούν καλές σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει η απαιτούμενη διαφάνεια κατά τη διάρκεια του project αυτού. Θα υποβάλλουμε εβδομαδιαία αναφορά των προόδων στους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, θα αναθέσουμε έναν αρμόδιο επικεφαλή για κάθε ενότητα του project, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των προόδων τους και την αναφορά τους σε εμένα.

Επίσης , θα διασφαλίσω ότι θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ των μελών του ομάδας μας. Θα τους παρέχω τις εργαλειοθήκες και τον εξοπλισμό που θα χρειαστούν για να εκπληρώσουν αποτελεσματικά τις αναθέσεις τους και θα τους καθοδηγώ κατά τη διάρκεια του project. Είμαι ανοιχτός και στη συζήτηση και τη συνεργασία με τα μέλη του ομάδας και θα τους ενθαρρύνω να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συνεισφέρουν κατά τη διάρκεια του project.

 • Πλήρη στοιχεία νομικών προσώπων (εταιρειών – πελατών που θα εξυπηρετήσουμε)
 • Πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου κάθε εταιρείας και τη θέση του στην εταιρεία
 • Δικό σας ιστορικό (τηλεφωνικές επικοινωνίες, κάποιες ίσως ιδιαιτερότητες κ.λπ.) για φυσικό ή νομικό πρόσωπο
 • Έγγραφα , σημαντικά για τον πελάτη ώστε να τα καταχωρήσουμε στην προσωπική καρτέλα του (θα μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς να μας τα ζητάει συνέχεια και να χάνουμε πολύτιμο χρόνο!)
 • Χρεώσεις και υπηρεσίες ανά έτος και ανά πελάτη
 • Χρεώσεις και υπηρεσίες ανά μήνα
 • Καταμερισμός αρμοδιοτήτων σε κάθε υπάλληλο
 • Στήσιμο ενός crm επάνω σε δικό σας domain ή σε δικό μας domain πάντα σε δικούς μας απόλυτα ασφαλείς servers
 • Crm λογαριασμός σε όλους τους υπαλλήλους με δικαιώματα ανάλογα της θέσης τους
 • Ξεκινάμε και προετοιμάζουμε την όποια υπηρεσία έχουμε επιλέξει μαζί από τις επιπλέον υπηρεσίες
 • Στήσιμο VoIP επικοινωνίας στην εταιρεία σας
 • Εκπαίδευση στην λειτουργία CRM
 • Εκπαίδευση στην λειτουργία VoIP  τηλεφωνικών συσκευών
 • Γνωριμία με το δικό μας προσωπικό που θα συνεργαστεί η εταιρεία σας

Είμαστε η πιο ξεχωριστή ομάδα υποστήριξης και είμαστε πάντα δίπλα σας!

Είμαστε η ομάδα #SupportTeams !

Η στήριξη και η ενημέρωση των εργαζομένων είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή της διαδικασίας.

Παράγοντες που μπορούν να συνεισφέρουν στην επιτυχία ενός project αναδιοργάνωσης εταιρείας:

Περιγραφή των σαφών στόχων του project:

Οι στόχοι του project πρέπει να είναι σαφείς και σωστά καθορισμένοι ώστε να υπάρχει κατανόηση από όλους τους ενδιαφερόμενους και να έχουν όλα τα μέλη της ομάδας συμφωνήσει για τους στόχους αυτούς.

Συνεχής παρακολούθηση:

Πρέπει να υπάρχει σταθερή παρακολούθηση της προόδου του project και καταγραφή των προβλημάτων και δυσκολιών για την άμεση παραπομπή και επίλυσή τους.

Καθορισμός των πόρων:

Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι (ανθρώπινο επιτελείο, προϋπολογισμός και εξοπλισμός) διαθέσιμοι για το project σε σαφώς καθορισμένο προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.

Προσαρμογή στην αλλαγή:

Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση του project και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ενθάρρυνση στο team building:

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας, χωρίς φραγμούς, μεταξύ των μελών της ομάδας προκειμένου να προλαμβάνονται καθυστερήσεις και να αποφεύγονται παρανοήσεις.

Δημιουργία πλάνου εργασίας

Πρέπει να υπάρχει ένας πλήρης και αναλυτικός πίνακας εγχειριδίων και εργαλείων που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες και τις ημερομηνίες που πρέπει να ολοκληρωθούν για την επιτυχία του project.

Αφιέρωση στην επικοινωνία:

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας με όλους τους ενδιαφερόμενους και να μεταδίδεται τακτικά στους ενδιαφερόμενους η κατάσταση του project.

Τεκμηρίωση:

Τέλος, πρέπει να δημιουργηθεί η ανάλογη τεκμηρίωση, η οποία θα παρουσιάζει την ιστορία του project, καθώς και τα αποτελέσματά του για μελλοντική αναφορά και συμβούλευση.

Δημιουργία εξειδικευμένης ομάδας:

Πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων που θα έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την επιτυχή υλοποίηση του project.

Επικέντρωση στην ποιότητα:

Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του project.

Κάποια στατιστικά

Ας δούμε ορισμένα στατιστικά με αριθμούς σχετικά με την απόδοση μιας επιχείρησης μετά από μια αναδιοργάνωση της.

Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τους στόχους του project αναδιοργάνωσης, οι μετρήσεις που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μπορεί να διαφέρουν. Ωστόσο, κάποιες ενδεικτικές μετρήσεις που θα μπορούσαν να παρουσιάσουν την επιτυχία μιας επιχείρησης μετά την αναδιοργάνωσή της είναι οι εξής:

0

Αύξηση του καθαρού κέρδους της επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά 20% έως 50% μετά από μια επιτυχημένη αναδιοργάνωση ή ακόμη και σε μεγαλύτερο ποσοστό στις περιπτώσεις που η επιχείρηση βρίσκεται σε κρίση.

0

Μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας κατά 15% έως 35%.

0

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά κατά 10% έως 20%.

0

Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και τους στόχους του project αναδιοργάνωσης, η αύξηση στην παραγωγικότητα κυμαίνεται συνήθως από 10% έως 30%.

0

Μείωση των αποτυχιών σε διαδικασίες παραγωγής από 30% έως 60%.

0

Μείωση των χρηματοοικονομικών κινδύνων της επιχείρησης έως και 25% μπορεί να παρουσιαστεί μέσω της αναδιοργάνωσης.

Η αναδιοργάνωση είναι μια σημαντική διαδικασία

Η αναδιοργάνωση είναι μια διαδικασία βελτίωσης και επαναπροσδιορισμού των διαδικασιών και των πολιτικών μιας επιχείρησης με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης αυτής.

Η αναδιοργάνωση μπορεί να έχει αρκετά οφέλη, όπως η βελτίωση της απόδοσης, η αύξηση της αποδοτικότητας και η μείωση των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης.

Η επιτυχία της αναδιοργάνωσης μπορεί επίσης να βοηθήσει την επιχείρηση να προσαρμοστεί στις αλλαγές της αγοράς και να διατηρήσει μια ισχυρή θέση στον ανταγωνιστικό κόσμο.

new proetoimasia ylopoihshs