ISO Πιστοποιήσεις

Η πιστοποίηση ISO ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών μας και βοηθά στην ανάπτυξη και βελτίωση της επιχείρησής τους.

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης;

Ένα σύστημα διαχείρισης είναι ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο διαδικασιών που χρησιμοποιείται από έναν οργανισμό για να διασφαλίσει ότι όλα τα απαιτούμενα καθήκοντα μπορούν να εκπληρωθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι.

Σε έναν μικρό οργανισμό μπορεί να μην υπάρχει ένα επίσημο σύστημα, απλά «ο τρόπος που κάνουμε τα πράγματα». Συχνά ο «τρόπος μας να κάνουμε τα πράγματα» δεν είναι καταγεγραμμένος, αντίθετα βρίσκεται στο κεφάλι του προσωπικού. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η οργάνωση, τόσο πιο πιθανό είναι να υπάρχουν γραπτές οδηγίες για το πώς γίνονται τα πράγματα. Αυτό εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν έχει παραληφθεί και ότι είναι σαφές για τον καθένα το τι χρειάζεται να γίνει, πότε και πώς. Όταν ένας οργανισμός συστηματοποιεί τα πράγματα, αυτό είναι γνωστό ως σύστημα διαχείρισης.

Πρότυπα συστήματος διαχείρισης

Ορισμένα από τα πιο γνωστά πρότυπα ISO είναι τα πρότυπα συστήματος διαχείρισης. Παρέχουν ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης. Όπως όλα τα πρότυπα ISO, είναι αποτέλεσμα διεθνούς συναίνεσης εμπειρογνωμόνων. Ως εκ τούτου, εφαρμόζοντας ένα πρότυπο συστήματος διαχείρισης, οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από την παγκόσμια εμπειρία διαχείρισης και τις ορθές πρακτικές.

Αυτά τα πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε οργανισμό, μεγάλο ή μικρό, ανεξάρτητα από το προϊόν ή την υπηρεσία του και ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητάς του.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης έχει πολλά οφέλη, όπως:

  • αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων
  • βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου, και
  • αυξημένη ικανοποίηση των πελατών, καθώς οι υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχουν με συνέπεια αυτό που υπόσχονται.

Όλα τα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης ISO βασίζονται στην αρχή της συνεχούς βελτίωσης. Ένας οργανισμός ή μια εταιρεία αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση, καθορίζει στόχους και αναπτύσσει πολιτική, εφαρμόζει δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων και στη συνέχεια μετρά τα αποτελέσματα. Με αυτές τις πληροφορίες, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής και τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξή της μπορούν να επανεξεταστούν και να βελτιωθούν συνεχώς.

Επιθεωρήσεις και Πιστοποίηση

Οι επιθεωρήσεις αποτελούν ζωτικό μέρος μιας προσέγγισης του συστήματος διαχείρισης, καθώς επιτρέπουν στην εταιρεία ή στον οργανισμό να ελέγξει σε ποιο βαθμό τα επιτεύγματά τους πληρούν τους στόχους τους. Οι εξωτερικές επιθεωρήσεις παίζουν επίσης ρόλο στην απόδειξη της συμμόρφωσης με το πρότυπο.

Η πιστοποίηση (εκτίμηση της συμμόρφωσης τρίτου μέρους) δεν είναι ο μόνος τρόπος για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης. Είναι η επίσημη αναγνώριση, μέσω πιστοποιητικού, ότι το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζετε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενός προτύπου.

Η ποικιλία των υπηρεσιών πιστοποίησης του SupportTeams περιλαμβάνει:

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO9001

Το πρότυπο προωθεί την υιοθέτηση για την προσέγγιση μιας διαδικασίας σχετικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών με την αντιμετώπιση των απαιτήσεων των πελατών.

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO22000

Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 22000: 2018 περιλαμβάνει τις τελευταίες τάσεις και απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων και μια απάντηση στις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία τροφίμων. Θα βοηθήσει επίσης στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τα τρέχοντα συστήματα ασφάλειας τροφίμων και ότι είναι βιώσιμα.

ISO14000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Η οικογένεια των ISO 14000 ασχολείται με διάφορες πτυχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πρώτα δύο πρότυπα ISO 14001: 2015 και ISO 14004: 2016 ασχολούνται με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS). Το ISO 14001: 2015 παρέχει τις απαιτήσεις για ένα EMS, ενώ το πρότυπο ISO 14004: 2016 παρέχει γενικές κατευθυντήριες γραμμές του EMS, σχετικά με τις αρχές, τα συστήματα και τις τεχνικές υποστήριξης.

ISO 27001

Το ISO / IEC 27001 είναι το πιο γνωστό πρότυπο που παρέχει απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS).Ένα σύστημα ISMS είναι μια συστηματική προσέγγιση για τη διαχείριση των ευαίσθητων πληροφοριών της εταιρείας ώστε να παραμείνουν ασφαλείς. Περιλαμβάνει ανθρώπους, διαδικασίες και συστήματα πληροφορικής εφαρμόζοντας μια διαδικασία διαχείρισης κινδύνων.

ΠΡΟΤΥΠΟ OHSAS 18001

Το OHSAS 18001: 2007 είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Σας δίνει ένα πλαίσιο για τον εντοπισμό, τον έλεγχο και τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας σας.

Αυτό το πρότυπο βοηθά επίσης τις εταιρείες στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση πολιτικής τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι συμμορφώνονται με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις και την νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια. Εφαρμόζεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών.

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 50001

Η ενέργεια είναι κρίσιμη για τις λειτουργίες ενός οργανισμού και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κόστος για τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως των δραστηριοτήτων τους. Μια ιδέα μπορεί να επιτευχθεί εξετάζοντας τη χρήση της ενέργειας μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού μιας επιχείρησης, από τις πρώτες ύλες έως την ανακύκλωση.

ISO45001

Το ISO 45001: 2018, Συστήματα διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία – Απαιτήσεις με καθοδήγηση για τη χρήση, παρέχει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σύνολο διαδικασιών για τη βελτίωση της ασφάλειας της εργασίας. Σχεδιασμένο για να βοηθήσει οργανισμούς όλων των μεγεθών και κλάδων, το νέο Διεθνές Πρότυπο αναμένεται να μειώσει τους τραυματισμούς και τις ασθένειες στο χώρο εργασίας σε όλο τον κόσμο.

ΣΧΗΜΑ FSSC 22000

Το FSSC 22000 περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα πιστοποίησης για τα Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων. Συνδυάζει το πρότυπο διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 με το PRP για συγκεκριμένους κλάδους και άλλες πρόσθετες απαιτήσεις FSSC.

SupportTeams - ISO πιστοποιήσεις

Η SupportTeams είναι μια εταιρεία που παρέχει λύσεις για την υποστήριξη επιχειρήσεων σε πολλούς τομείς. Με μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών, η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας στους τομείς του δικτύου, της ασφάλειας, της υποστήριξης και των συστημάτων διαχείρισης.

Με μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, η SupportTeams έχει καλύψει τις απαιτήσεις πελατών στους τομείς των επιχειρήσεων, της λιανικής πώλησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών. Εξατομικευμένες λύσεις υποστήριξης διασφαλίζουν ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας πιστεύει στη διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες. Βασιζόμαστε σε μια φιλική προσέγγιση για να κατανοήσουμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη και να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις με βάση τις απαιτήσεις τους. Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο και η ανάληψη δράσης άμεσα, αποτελούν την προτεραιότητά μας.

iso support teams

ομάδα #SupportTeams !

Είμαστε η πιο ξεχωριστή ομάδα υποστήριξης και είμαστε πάντα δίπλα σας.